Artikel

Gå tilbage til oversigt

Aerodynamik og flyvning

Aerodynamik, studiet af luftens bevægelse omkring objekter, spiller en afgørende rolle i naturens flyvekunstneres evne til at beherske himmelrummet. Denne artikel udforsker de grundlæggende principper bag aerodynamik og deres anvendelse i fugleflyvning, med særligt fokus på ørne, falke og gribbe.

Grundlæggende aerodynamiske principper

To centrale kræfter dominerer aerodynamikken i fugleflyvning:

 1. Løft: Den opadgående kraft, der holder fugle svævende. Løft genereres primært gennem vingens form og bevægelse gennem luften.
 2. Træk: Luftmodstanden, som fugle møder under flyvning. Effektiv flyvning kræver en balance mellem at maksimere løft og minimere træk.

Newtons love og fugleflyvning

Isaac Newton (1642-1726) -den banebrydende engelske videnskabsmand, revolutionerede vores forståelse af den fysiske verden. Han formulerede tyngdeloven og de tre bevægelseslove, hvilket lagde grundstenen for klassisk mekanik.

 

Newtons tredje lov om bevægelse er fundamental for forståelsen af flyvning. Loven fastslår, at for hver aktion er der en lige stor og modsat rettet reaktion. I fugleflyvning manifesterer dette sig, når fuglens vingebevægelser skaber en nedadgående luftstrøm, hvilket resulterer i en opadgående løftekraft på fuglen.

Stellersørnen i Ørnereservatet er god til at udnytte de termiske opvinde og kan flyve i næsten alt slags vejr -men opstart i medvind er altid en udfordring 

 

Bernoullis princip og trykforskelle

Bernoullis princip forklarer, hvordan vingeformen skaber løft:

 • Fuglens vinge er asymmetrisk, med en mere kurvet overside og en fladere underside.
 • Luften, der passerer over vingens overside, bevæger sig hurtigere end luften under vingen.
 • Ifølge Bernoullis princip medfører denne hastighedsforskel et lavere tryk over vingen og et højere tryk under den.
 • Trykforskellen resulterer i en opadgående løftekraft.

Aerodynamiske tilpasninger hos rovfugle

Ørne, falke og gribbe udviser forskellige aerodynamiske tilpasninger:

Ørne:

 • Brede vinger med stort vingefang
 • Specialiseret i langvarig svæveflyvning
 • Udnytter termiske opvinde effektivt
 • Skaber betydelig løft ved lave hastigheder

Falke:

 • Slanke, spidse vinger
 • Ekstraordinær manøvredygtighed og hastighed
 • Aerodynamisk kropsform minimerer luftmodstand
 • Mestrer høj-hastighedsdyk for præcis byttefangst

Gribbe:

 • Brede vinger optimeret til langdistancesvæveflyvning
 • Eksperter i at udnytte termiske opvinde
 • Energieffektiv flyvning over store afstande
 • Vingeforme tilpasset langsom flyvning og cirklen

Traner kan svæve i timevis under de rigtige vejrforhold

Bernoullis princip: opkaldt efter den schweiziske videnskabsmand Daniel Bernoulli, er et fundamentalt koncept inden for fluid dynamik. Dette princip beskriver forholdet mellem hastighed og tryk i en væske eller gasstrøm:

Når en fluid accelererer, falder det statiske tryk i fluiden. Dette fænomen opstår som en konsekvens af energibevaringsloven. I en bevægelig luftmasse resulterer den øgede kinetiske energi i et lavere tryk sammenlignet med stillestående luft.

Bernoullis princip har vidtrækkende anvendelser, særligt inden for aerodynamik. Det er den primære mekanisme bag løftekraften på flyvinger, hvad enten det er på menneskeskabte flyvemaskiner eller i naturens egne designs hos fugle og andre flyvende skabninger. Når luft strømmer hurtigere over vingens øvre, buede overflade, skabes et område med lavt tryk. Dette trykfald over vingen, kombineret med det højere tryk under vingen, genererer den opadgående kraft, der muliggør flyvning.

Denne elegante sammenhæng mellem hastighed og tryk illustrerer, hvordan grundlæggende fysiske principper kan forklare komplekse fænomener som flyvning og har revolutioneret vores forståelse af fluid dynamik

 

Avancerede flyvetekniker

Rovfugle anvender sofistikerede flyvetekniker for at optimere deres aerodynamiske ydeevne:

 1. Dynamisk svæveflyvning: Udnyttelse af vindgradienter nær jordoverfladen til at opnå løft uden aktive vingeslag.
 2. Termisk svæveflyvning: Cirkling i opadgående luftstrømme for at stige uden energiforbrug.
 3. Formationsflyvning: Nogle arter flyver i V-formation for at reducere energiforbruget gennem udnyttelse af hvirvler skabt af fugle foran.

Havørnen må nogen gange afvente de ideelle vindforhold for at i det hele taget at komme i luften

 

Aerodynamikken bag fugleflyvning er et fascinerende samspil mellem fysiske love og biologiske tilpasninger

 

Aerodynamikken bag fugleflyvning er et fascinerende samspil mellem fysiske love og biologiske tilpasninger. Ørne, falke og gribbe demonstrerer, hvordan evolutionen har forfinet deres anatomiske og adfærdsmæssige træk til at udnytte aerodynamiske principper optimalt. Denne indsigt i naturens ingeniørkunst fortsætter med at inspirere og informere menneskets egen stræben efter at beherske himlen.

Når lammegribben har fundet den rigtige vind -begynder den måske at kredse, det kræver dog også at vejret også er tilpas- mange forhold skal tilpasse sig

 

Her er et skema, der giver eksempler på, hvordan Newtons love anvendes hos rovfugle i forskellige situationer:

Situation Newtons Første Lov (Inerti) Newtons Anden Lov (F = m * a) Newtons Tredje Lov (Aktion = Reaktion)
Stigende i termiske opvinde En ørn forbliver i hvile eller bevæger sig i en lige linje, indtil en kraft (termisk opvind) virker på den. Når ørnen finder en termisk opvind, ændres dens inerti, og den begynder at stige. Når ørnen stiger i termiske opvinde, er den opadgående kraft (løft) større end tyngdekraften (vægt), hvilket resulterer i acceleration opad. Når ørnen bruger sine vinger til at styre i opvinden, presser den luften nedad. Som reaktion presser luften tilbage på ørnens vinger med en lige og modsat kraft, hvilket hjælper ørnen med at stige.
Dykning efter bytte En vandrefalk i et dyk opretholder sin hastighed og retning (inerti) indtil en ekstern kraft (luftmodstand eller ændring i vingerposition) ændrer dens bevægelse. Når falken dykker, virker tyngdekraften som en kraft, der øger falkens hastighed nedad. Luftmodstanden stiger også med hastigheden, og den resulterende acceleration bestemmes af nettoresultatet af disse kræfter. Når falken dykker, presser den luften opad og bagud. Som reaktion presser luften falken nedad og fremad, hvilket øger dens hastighed i dykket.
Svæveflyvning i modvind En grib vil fortsætte med at flyve fremad, selv i modvind, indtil luftmodstanden eller en anden kraft ændrer dens kurs. For at svæve i modvind skal gribben opretholde en balance mellem den fremadgående kraft fra vingeslag og den modstående kraft fra vinden. Nettonkraften bestemmer gribbens hastighed og acceleration. Når gribben slår med vingerne for at bevæge sig fremad mod vinden, skaber den en kraft, der presser luften bagud. Som reaktion presser luften fremad på gribbens vinger, hvilket hjælper den med at bevæge sig mod vinden.
Stabil flyvning En falk i stabil flyvning fortsætter med konstant hastighed og retning, medmindre en ydre kraft (f.eks. vindstød eller ændring i vingeplacering) virker på den. For at opretholde stabil flyvning balancerer falken de kræfter, der virker på den (løft fra vingerne, tyngdekraften, træk fra luftmodstand og fremadgående kraft fra vingeslag). Denne balance bestemmer falkens konstante hastighed. Når falken slår med vingerne, presser den luften bagud og nedad. Som reaktion presser luften falken fremad og opad, hvilket hjælper med at opretholde stabil flyvning.
Start fra jorden En ørn, der starter fra jorden, forbliver i ro, indtil den skaber tilstrækkelig løft ved at slå med vingerne og bruge benene til at springe op i luften. Under starten skal ørnen generere en kraft større end dens egen vægt (tyngdekraften) for at kunne løfte sig fra jorden. Dette opnås ved at accelerere vingeslagene og skabe en opadgående kraft (løft). Når ørnen slår med vingerne mod luften, presser den luften nedad og bagud. Som reaktion presser luften tilbage på ørnens vinger med en opadgående og fremadgående kraft, hvilket hjælper ørnen med at løfte sig fra jorden og få fart fremad.
Glidende ned mod bytte En falk, der glider ned mod sit bytte, fortsætter i en jævn nedadgående bane medmindre en ydre kraft (som ændring i vingeposition eller vindforhold) ændrer dens bevægelse. For at glide ned mod byttet balancerer falken tyngdekraften og løftet. Hvis luftmodstanden ændres, skal falken justere sin vingeplacering for at kontrollere hastighed og retning. Når falken justerer sine vinger for at ændre kurs eller hastighed, skaber den en kraft, der presser luften i en bestemt retning. Som reaktion presser luften tilbage på falkens vinger med en kraft, der hjælper med at styre og bremse eller accelerere dens glidende nedadgående bevægelse.
Svæve over et bytte En grib, der svæver over et potentielt bytte, forbliver i en stabil position ved at balancere kræfterne uden at ændre hastighed eller retning, indtil en ydre kraft (som vindskift eller muskelbevægelse) ændrer dens position. For at forblive svævende balancerer gribben den opadgående kraft (løft) med tyngdekraften og modvirker eventuelle laterale kræfter fra vind ved små justeringer med vingerne. Når gribben justerer sine vinger for at holde sig stabilt, presser den luften nedad og bagud. Som reaktion presser luften tilbage på gribbens vinger med en lige og modsat kraft, hvilket hjælper gribben med at holde sin position over byttet.
Manøvrering i luftkamp En falk, der engagerer sig i luftkamp med en anden fugl, ændrer konstant retning og hastighed som svar på de kræfter, der virker på den (såsom ændring i vingeplacering og vindstød). For at udføre skarpe sving og hurtige bevægelser i luftkamp skal falken generere kræfter ved at ændre vingernes position og hastighed, hvilket resulterer i hurtige accelerationer og decelerationer. Når falken ændrer vingeplacering for at dreje skarpt eller accelerere hurtigt, presser den luften i en bestemt retning. Som reaktion presser luften tilbage på falkens vinger med en kraft, der tillader hurtige retningsændringer og manøvreringsevne under luftkamp.
Hurtig flyvning i medvind En ørn, der flyver hurtigt i medvind, vil fortsætte med konstant hastighed og retning, medmindre en ydre kraft (såsom ændring i vingeplacering eller terrænforhold) ændrer dens bevægelse. For at udnytte medvinden til hurtig flyvning balancerer ørnen den fremadgående kraft fra vinden med sin egen fremdrift fra vingeslagene. Nettokraften bestemmer ørnens hastighed og acceleration i medvinden. Når ørnen slår med vingerne og bevæger sig fremad i medvind, skubber den luften bagud. Som reaktion skubber luften tilbage på ørnens vinger med en kraft, der hjælper den med at øge hastigheden i medvinden.

 

Hvorfor medvind kan være en udfordring for store fugle ved start

For store fugle som ørne, gribbe og andre rovfugle kan takeoff i medvind paradoksalt nok være en betydelig udfordring. Denne artikel udforsker de aerodynamiske og praktiske årsager til, hvorfor medvind ofte komplicerer startprocessen for disse majestætiske flyvere.

Kamtjatka har en meget kraftig bygning -og skal bruge et par sekunder for at orientere sig inden take off 

 1. Reduceret løftekraft

Central for fugleflyvning er generering af tilstrækkelig løftekraft. Denne kraft opstår, når luften bevæger sig hurtigere over vingens overside end undersiden, hvilket skaber en trykforskel. Medvind reducerer imidlertid den relative luftstrøm over vingerne, hvilket mindsker løftekraften.

Eksempel: En ørn, der starter med en medvind på 10 km/t og flakser med en hastighed på 20 km/t, vil kun opleve en relativ luftstrøm på 10 km/t. Denne reducerede luftstrøm kan være utilstrækkelig til at generere den nødvendige løftekraft for en effektiv start.

 1. Øget ustabilitet

Medvind kan kompromittere fuglens balance og koordination under starten. Vinden skubber fuglen fremad, før den er aerodynamisk klar, hvilket kan resultere i ustabilitet og tab af kontrol.

Eksempel: En grib, der udsættes for kraftig medvind under start, kan opleve vanskeligheder med at justere sine vinger korrekt, hvilket potentielt fører til en ustabil og ineffektiv takeoff.

 1. Vanskeligheder ved opnåelse af kritisk startfart

For at lette skal en fugl opnå en bestemt hastighed, hvor løftekraften overstiger dens vægt. Medvind reducerer fuglens effektive hastighed relativt til luften, hvilket gør det udfordrende at nå denne kritiske startfart.

Eksempel: En falk, der kræver en startfart på 25 km/t, vil finde det betydeligt vanskeligere at opnå denne hastighed i en medvind på 15 km/t, da dens relative lufthastighed kun vil være 10 km/t.

 1. Øget energiforbrug

For at kompensere for den reducerede relative luftstrøm i medvind må store fugle ofte øge frekvensen og kraften af deres vingeslag. Dette resulterer i et markant højere energiforbrug under starten.

Eksempel: En ørn, der starter i medvind, vil forbruge væsentligt mere energi for at generere tilstrækkelig løftekraft sammenlignet med en start i modvind, hvor den relative luftstrøm naturligt er højere.

Avancerede aerodynamiske overvejelser

Bernoullis princip og vingeprofilteori understreger yderligere vigtigheden af relativ lufthastighed for generering af løftekraft. Medvind reducerer trykforskellen mellem vingens over- og underside, hvilket formindsker den samlede løftekraft.

Adaptiv adfærd

Som svar på disse udfordringer har mange store fugle udviklet adfærdsmæssige tilpasninger:

 1. Retningsvalg: Når det er muligt, vælger fugle ofte at starte mod vinden for at maksimere den relative luftstrøm.
 2. Terræn-udnyttelse: Fugle kan udnytte landskabets topografi for at finde områder med gunstige vindforhold eller opdrift.
 3. Timing: Nogle arter venter på optimale vindforhold før takeoff, især når de bærer på bytte eller under migration.

 

Selvom medvind intuitivt kan synes fordelagtig, skaber den en række aerodynamiske udfordringer for store fugle under start.

Reduceret løftekraft, øget ustabilitet, vanskeligheder ved at opnå kritisk startfart og forhøjet energiforbrug gør medvind til en betydelig hindring. Disse indsigter understreger den komplekse natur af fugleflyvning og demonstrerer, hvordan evolutionen har formet disse arters adfærd og fysiologi til at navigere i et dynamisk luftrum.

 

Vindens retning og styrke har betydelig indflydelse på, hvor tungt et bytte en ørn kan bære.

Modvind kan øge løftet og stabiliteten, hvilket gør det lettere for ørnen at bære tungt bytte. Medvind reducerer derimod løftet og øger energiforbruget, hvilket gør det sværere for ørnen at flyve med tungt bytte.

Modvind

 • Øget Løft: Når en ørn flyver i modvind, øges den relative luftstrøm over vingerne. Dette skaber mere løft, hvilket gør det lettere for ørnen at bære tungere bytte.
  • Aerodynamisk Effekt: Den øgede luftstrøm over vingerne reducerer den nødvendige vingeaktivitet for at opnå tilstrækkelig løft.

Medvind

 • Reduceret Løft: Medvind reducerer den relative luftstrøm over vingerne, hvilket mindsker løftet og gør det sværere for ørnen at holde sig i luften med tungt bytte.
  • Aerodynamisk Effekt: Den mindskede luftstrøm kræver mere intensiv vingeaktivitet for at kompensere for det tabte løft, hvilket øger energiforbruget.

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen