Artikel

Gå tilbage til oversigt

NEJ til 200 meter høje vindmøller og gigant solcelleanlæg i nærområdet

Ørnereservatet er et unikt og vigtigt naturområde, der er hjemsted for en række sårbare dyrearter, herunder ørne. Planerne om at etablere ni 200 meter høje vindmøller samt et gigantisk solcelleanlæg på næsten 200 hektar i måske allerede 2024 rejser bekymringer om de mulige negative virkninger på reservatet og dets økosystem. 

 

Reduktion af levesteder

Opførelsen af vindmøller og solcelleanlæg på en så stor skala vil kræve betydelige mængder areal. Dette vil resultere i en reduktion af tilgængelige levesteder for dyrene. Ørnene, der er afhængige af åbne områder og høje træer til reder, kan blive forstyrret og fortrængt af konstruktionen og støjniveauet forbundet med vindmøllerne og solcelleanlægget. Dette kan medføre en betydelig forringelse af den eksisterende levestedsstruktur og økosystemets sundhed.

 

Forstyrrelse af flyveruter

Ørne og andre fugle har specifikke flyveruter, som de følger under deres migration, jagt og andre vigtige aktiviteter. Disse flyveruter er ofte veldefinerede og afhænger af forskellige faktorer som fødeområder, ynglesteder og overlevelsesstrategier. Opførelsen af ni 200 meter høje vindmøller i nærheden af Ørnereservatet kan have en betydelig indvirkning på disse flyveruter og forstyrre ørnenes naturlige adfærd.

Den roterende bevægelse og størrelsen af vindmøllernes rotorblade udgør en potentiel risiko for sammenstød med flyvende dyr, herunder ørne. Ørne, der er store, kan være udsatte for at blive fanget i rotorbladene, især når de flyver tæt på vindmøllerne. Sådanne sammenstød kan føre til skader og dødsfald blandt ørnene, hvilket kan have alvorlige konsekvenser for  Ørnereservatet.

Rovfugle er dygtige jægere, men når de er på jagt, kan de have svært ved at se vindmøller i tide til at undgå dem. Vindmøllernes roterende vinger forvirrer dem, så de har svært ved at bedømme afstanden og hastigheden korrekt. Unge fugle, der ikke har så meget erfaring, er også mere i fare. Men rovfugle betragter ikke vindmøller som farlige, fordi de er øverst i fødekæden og har kontrol over luftrummet uden konkurrence. Deres selvtillid som topjægere gør dem mindre bange for kollisioner.

Forstyrrelsen af flyveruterne kan også påvirke ørnens evne til at udføre deres naturlige adfærdsmønstre og aktiviteter. Hvis ørnene undgår området omkring vindmøllerne på grund af risikoen for sammenstød eller den generelle forstyrrelse, kan de blive tvunget til at ændre deres ruter og finde alternative områder at jage, finde føde eller yngle. Dette kan forstyrre økosystemets balance og påvirke ørnens overlevelse og reproduktive succes.

Det er også vigtigt at bemærke, at flyveruterne ikke kun er vigtige for ørnene, men også for mange andre fuglearter og deres migrationsmønstre. Hvis flyveruterne forstyrres, kan det have vidtrækkende konsekvenser for det samlede fugleliv i området og endda påvirke hele økosystemet.

 

Støjforurening

Opførelsen og driften af vindmøller og det tilhørende infrastruktur kan medføre betydelig støjforurening i og omkring Ørnereservatet. Vindmøllerne producerer støj som følge af rotationen af deres rotorblade, bevægelse af gear og mekaniske komponenter samt den luftstrøm, de genererer. Denne støj kan have negative virkninger på både dyrelivet og besøgendes oplevelse af reservatet.

Støjniveauet fra vindmøllerne kan være forstyrrende for ørnene og andre dyrearter, der er følsomme over for lyd. Alle rovfugle er kendt for at have skarpe høresanser, og konstant støj kan forstyrre deres adfærd og kommunikation. Det kan forstyrre deres evne til at lokalisere bytte, navigere og kommunikere med artsfæller, hvilket kan påvirke deres jagtsucces og overlevelse.

Derudover kan den vedvarende støj fra vindmøllerne påvirke ørnens parringsadfærd. Ørne bruger vokal kommunikation som en del af deres parringsrutiner, og hvis denne kommunikation forstyrres af støj, kan det have indvirkning på reproduktionen og bestandsstørrelsen.

Støjforureningen fra vindmøllerne kan også påvirke besøgendes oplevelse af reservatet. Mange mennesker søger Ørnereservatet for at nyde stilheden og lyden af naturen. Hvis støjniveauet øges betydeligt på grund af vindmøllerne, kan det ændre atmosfæren og mindske muligheden for ro og fordybelse i naturen.

 

Ændret landskabsæstetik

Ørnereservatets landskab er ofte kendetegnet ved sin naturlige skønhed og uberørte tilstand. Det er et sted, hvor besøgende kan opleve den uspolerede natur og finde ro og fordybelse. Opførelsen af ni 200 meter høje vindmøller og et stort solcelleanlæg på næsten 200 hektar vil have en betydelig visuel påvirkning af området.

De høje vindmøller vil dominere horisonten og bryde med det naturlige panorama, som mange besøgende og lokale beboere nyder. Den æstetiske appel og oplevelsen af at være i et uberørt naturområde vil blive forringet. Det visuelle indtryk vil ændres fra et naturligt og åbent landskab til et landskab præget af menneskeskabte strukturer.

Desuden kan solcelleanlægget beslaglægge store arealer af jorden og skabe en markant ændring i det naturlige miljø. Det kan medføre en visuel forstyrrelse og ødelæggelse af eksisterende vegetation og økosystemer, der er vigtige for mange dyrearter.

Den ændrede landskabsæstetik kan have negative konsekvenser for turisme og besøgende til reservatet. Mange mennesker vælger at besøge Ørnereservatet netop på grund af dets naturlige skønhed og fredelige atmosfære. Hvis landskabet ændres markant, kan det medføre en nedgang i turistbesøg og dermed reducere den økonomiske støtte og interesse for bevarelse af reservatet.

Det er vigtigt at overveje balancen mellem udvikling af vedvarende energikilder og bevaring af følsomme naturområder som Ørnereservatet. Der skal gøres omhyggelige afvejninger mellem behovet for grøn energi og bevarelsen af biodiversitet og naturlige landskaber.

 

Ørnereservatet er engageret i grøn omstilling

Ørnereservatet er engageret i grøn omstilling og forstår betydningen af at reducere afhængigheden af fossile brændstoffer og fremme bæredygtig energiproduktion. Reservatet har været positivt indstillet over for projekter, der fremmer vedvarende energikilder. Dog er placeringen af dette specifikke vindmølle- og solcelleanlæg for tæt på reservatet og kan have betydelige negative konsekvenser for økosystemet og dyrelivet.

 

Et alternativt forslag

Som et alternativt forslag foreslår vi, at de omkringliggende marker i stedet bliver brugt til at genskabe Gårdbogård sø på en positiv måde. Genskabelsen af Gårdbogård sø vil give en række fordele og muligheder for både lokalbefolkningen og besøgende.

  • Rekreativt område: Ved at genskabe Gårdbogård sø vil der skabes et fantastisk rekreativt område, hvor folk kan nyde naturen, fiske, sejle i kanoer eller kajakker og udforske det naturlige landskab. Dette vil tilføje en ny dimension til områdets turistattraktioner og tiltrække besøgende, der er interesseret i naturturisme.

 

  • Biodiversitet: Genetableringen af Gårdbogård sø vil skabe et nyt vådområde, der er ideelt til levested for en bred vifte af plante- og dyrearter. Dette vil fremme biodiversiteten i området og bidrage til bevaring og beskyttelse af sårbare økosystemer og arter.

 

  • Økologisk forbedring: Søen vil bidrage til forbedring af vandkvaliteten og tilbageholdelse af regnvand, hvilket kan have en positiv indvirkning på det omkringliggende miljø. Det vil også fungere som et vigtigt levested for vandfugle og andre vandrelaterede arter.

 

  • Uddannelse og forskning: Gårdbogård sø kan også bruges som et læringssted, hvor studerende, forskere og besøgende kan studere og lære om vådområder, økosystemer og vandrelaterede spørgsmål. Dette vil fremme forståelsen for vigtigheden af at bevare og beskytte naturressourcer.


Ved at fokusere på genskabelsen af Gårdbogård sø som et alternativ til vindmøller og solceller, kan Ørnereservatet fortsat være en drivkraft for grøn omstilling og samtidig bevare og udvikle det naturlige og rekreative potentiale i området. Dette vil give lokalbefolkningen og besøgende en unik mulighed for at nyde naturen og bidrage til den økonomiske vækst gennem naturturisme.

 

Update 14.10.2023: Staten (Bolig- og Planstyrelsen) støtter ikke længere vindmølle og solcelle projektet af hensyn til det nærliggende Natura2000 område ved Gårdbo sø -det er op til Hjørring kommune hvad der skal ske: se link her

Køb billetter og gavekort online her

Gå til webshoppen